NP Beauty Supplies Summer Sale 2021

Are you ready for the summer yet? How about some sales from us to kick off the season with a bang?

Mọi người chuẩn bị cho mùa hè tới đâu rồi? Hay là chương trình giảm giá đến từ NP Beauty Supplies để khởi động mùa hè 1 cách sôi động?

From June 18 - July 18, 2021, NP Beauty Supplies will have a 15% OFF on these following items:
- Interceptor machine
- Needles: Bolt, Interceptor, Kwadron
- Pigments: Alice, Custom Cosmetics, Permanent Solution and PermaBlend

Don’t miss this opportunity as it doesn’t come by often.

Từ ngày 18/06 - 18/07/2021, NP Beauty Supplies sẽ GIẢM GIÁ 15% áp dụng cho các mặt hàng sau:
- Máy xăm Interceptor
- Kim: Bolt, Interceptor, Kwadron
- Mực: Alice, Custom Cosmetics, Permanent Solution và PermaBlend

Hãy tranh thủ, đừng để lỡ cơ hội lần này nha.

Terms & Conditions:

 • Promotion cannot be combined and is not compatible with other ongoing programs.
 • 15% off promotion is applied to products of Interceptor machine, Bolt needles, Interceptor needles, Kwadron needles, Alice pigments, Custom Cosmetics pigments, Rich Microblade pigments, and PermaBlend pigments.
 • No refunds or returns on sale items.
 • NP Beauty Supplies does not offer returns on merchandise purchased through the website to avoid cross-contamination issues.
 • NP Beauty Supplies reserves the right to cancel our promotion or to change these Terms & Conditions at any time in its sole discretion.
 • In the event of disputes, NP Beauty Supplies’ decision will be final.

Điều kiện & Điều khoản:

 • Chương trình không được cộng dồn và không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành khác.
 • Chương trình giảm 15% áp dụng cho sản phẩm: máy Interceptor, kim Bolt, kim Interceptor, kim Kwadron, mực Alice, mực Custom Cosmetics, mực Rich Microblade, và mực PermaBlend.
 • Chương trình không áp dụng chính sách đổi/trả đối với các mặt hàng đang sale.
 • NP Beauty Supplies không nhận trả hàng đã mua qua website nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo.
 • NP Beauty Supplies có quyền thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của NP Beauty Supplies là quyết định cuối cùng.

Contact us

Facebook: https://www.facebook.com/npsupplies/

Instagram: https://www.instagram.com/npsupplies/

Youtube: www.youtube.com/NhungPhan